OSKE-ohjelmat 2007–2013
Valtioneuvosto käynnisti vuonna 1994 erityisohjelmia, joiden tarkoitus oli lisätä alueellista innovaatiotoimintaa. Ohjelmakausi päättyi vuonna 2006, jolloin siirryttiin klusteriohjelmiin. Niiden tavoitteena oli kasvattaa huippuosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä synnyttää kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskuksia. Lisätavoitteena oli myös lisätä alueiden välistä yhteistyötä ja erikoistumista ja antaa jokaiselle kehittyvälle alalle omat nimilaput. Koko klusteriohjelman perusrahoitus oli noin 20 M€, joista kullekin klusterille kohdennettiin 1 M€. Rahoitus jakautui puoliksi työ- ja elinkeinoministeriön ja alueiden välille, joista kumpikin sai käyttöönsä 50 % kokonaisrahoituksesta. Rahoituksella tuettiin hankkeiden valmistelua, aktivoitiin yhteistyötä ja koordinaatiota sekä järjestettiin seminaareja ja erilaisia tapahtumia.

 

Meriklusteriohjelman alueellinen merkitys
Lounais-Suomen alueella merenkulku ja meriteollisuus ovat keskeistä liiketoimintaa. Olikin loogista, että sinne perustettiin meriklusteri, jonka tehtävänä oli tuoda esille paikallinen huippuosaaminen ja hyödyntää sekä jakaa sitä koskevaa tietoa alueellisesti. Täydelliselle synergialle on olennaista, että liike-elämä kohtaa koulutuksen ja tutkimuksen sekä muut yhteiskunnan toimijat, jolloin saadaan aikaan strategista ja kaikkia tahoja hyödyttävää yhteistyötä. Meriklusteri on siis OSKE-ohjelma eli innovaatiostrategia, jonka tarkoitus on lisätä alueen kehitysmahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

 

Meriklusteriohjelman suuria etuja on, että se toi yhteen niin yksityiset kuin julkisetkin toimijat, jolloin voitiin valmistella yhteistyöprojekteja, jotka ottavat huomioon liike-elämän tarpeet. Ohjelman ansiosta myös pienemmät yritykset saattoivat hyötyä synergiavaikutuksesta ja aktivoitua kasvuun sekä myös ottaa ensimmäiset askeleet kohti kansainvälistä menestystä. Ohjelman tuloksena syntyi ainutlaatuinen, kehitystä suosiva ja dynaaminen innovaatioympäristö.Meriklusteriohjelma alueellisten innovaatioiden promoottorina 2

 

Innovaatiotoiminnan uhat
Dynaamista kasvua ja innovaatiota hakevat yritykset törmäävät usein ongelmiin, joita meriklusteri pyrki vähentämään. Niitä voidaan kutsua innovaatiotoiminnan uhiksi, ja ne johtuvat usein siitä, että resurssit ovat hajanaisia ja rahoitusta ei ole saatavilla riittävästi. Pienyritysten toimintavolyymi ei myöskään aina salli osaamiskeskittymän luomisen ylläpitämistä, sillä rahaa ei ole käytettävissä riittävästi. Yritysten välinen yhteistyö onkin hyvä lääke tähän ongelmaan, mutta sitä ei oltu vielä ennen klusteriohjelmaa pystytty hyödyntämään riittävästi. Meriklusteriohjelman tavoitteena oli myös helpottaa eri alojen välistä yhteistyötä ja etsiä siitä kasvupotentiaalia.

 

Meriklusteriohjelman päätavoitteet ja vaikutukset
Meriklusteriohjelman päätavoitteena oli siis aktivoida pk-yritysten yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa sekä mahdollista kansainvälistä verkottumista. Sen tarkoitus oli tuoda yhteen alan toimijat parempien tulevaisuudennäkymien ja osaamisen hyödyntämisen takaamiseksi. Sen tarjoamat ratkaisut lähtivät erityisesti yritysten ja liike-elämän tarpeista ja kysynnästä. Meriklusteriohjelman vaikutukset ovat luonteeltaan strategisia, sillä innovaatioissa on ohjelman ansiosta mukana yhä laajempi toimijoiden skaala, ja se on synnyttänyt uusia yhteistyöverkostoja. Meriklusteri on myös onnistunut herättämään poliitikkojen mielenkiinnon ja vaikuttamaan alueellisesti. Se on myös nostanut merenkulkualan imagoa ja osaamisprofiilia.