Meriklusteri esillä Brysselissä
Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät Brysselissä 22.11.2006 jo viidennen vuosiseminaarin, jonka puheenjohtajana toimi Euroopan merellisten alueiden etujärjestön Amrien johtaja Michael Lloyd. Seminaarin tarkoituksena oli tuoda esille sitä tärkeää roolia, joka klustereilla on merielinkeinolle. Lounais-Suomen alue onkin noudattanut hyvin EU:n suosituksia. Euroopan komission meriasioiden pääosaston edustaja Florencia van Houdt puhui seminaarissa ja totesi suomalaisen meriklusterin toiminnan esimerkilliseksi. Euroopan komission muut puhujat, Maria Cristina Marolda ja Willy Maes, kertoivat tulevaisuuden mahdollisuuksista ja Euroopan Unionin meriklustereille tarjoamasta rahoituksesta. Myös heidän puheistaan kävi ilmi, että meriklusteri on esimerkkinä kaikille eurooppalaisille toimijoille, sillä se on onnistunut hankkeissaan hyvin ja kyennyt tuomaan koko merielinkeinolle lisäarvoa luomalla synergiaa ja toimivia yhteyksiä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välille.

 

Seminaarissa puhuivat myös Turun kaupungin yhteysjohtaja Mikko Lohikoski ja Rauman seudun kehitys Oy:n toimitusjohtaja Asko Aaro-Heinilä, joka esitteli meriklusterin toimintaa yksityiskohtaisemmin. Hän totesi Lounais-Suomen alueen hyvän kilpailukyvyn perustuvan hyvään sijaintiin, ammattitaitoiseen työvoimaan, tehokkaaseen yhteistyöhön sekä kehittyneeseen logistiikkaan ja kulkuyhteyksiin niin kotimaan kuin ulkomaidenkin suhteen. Mervi Pitkänen esitteli Aker Yardsin koordinoimaa EU-hanketta, jolla lisätään telakoiden kilpailukykyä.Meriklusterien merkitys EU ssa ja Suomessa 2

 

Yliopistomaailma esiintyi seminaarissa kolmen puhujan voimin: yksikön päällikkö Eija Velin edusti Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskusta, emeritusprofessori Erkki Leppäkoski Åbo Akademita ja professori Lauri Ojala Turun kauppakorkeakoulua. He painottivat koulutuksen, hyvän logistiikan ja kestävän kehityksen merkitystä merenkulkuelinkeinolle. Meriklusteri onkin pystynyt hyödyntämään kaikkia kolmea osa-aluetta toiminnassaan ihanteellisesti.

 

Tulevaisuuden haasteet ja tavoitteet meriklusterin toiminnalle Suomessa
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Risto Ervelä totesi seminaarin loppupuheessa tulevaisuuden haasteiden kohdistuvan erityisesti Itämeren alueelle. Hän kertoi toivovansa EU:n tukevan Itämeren alueellista meriklusteriyhteistyötä jatkossa, jotta kasvupotentiaalia voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Meriklusteriohjelma oli käynnissä Suomessa vuosina 2007–2013, ja se kuului yhteensä kolmentoista valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman kokonaisuuteen. Ohjelmaa koordinoi Suomessa Koneteknologiakeskus Turku. Se onnistui parantamaan Meriklusterin näkyvyyttä ja luomaan kestävää yhteistyötä eri toimijoiden välille. Euroopan tasolla klustereilla on entistä keskeisempi asema merielinkeinon edistämisessä. Tällä hetkellä elinkeino elää murroskautta, sillä sen toimintaympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia: materiaalivirrat ovat muuttuneet rakennemuutosten seurauksena ja ympäristölainsäädäntö tiukentunut, mutta tietotaidolle ja huippuosaamiselle on edelleen kysyntää. Turusta on povattu Suomen merielinkeinon keskusta sen ihanteellisen sijainnin, tietotaidon ja perinteiden ansiosta. Turun kaupunki ja lähikunnat voisivatkin mobilisoitua kehittämään merielinkeinolle parempia toimintaedellytyksiä ja hyödyntää useiden yritysten ja toimijoiden ainutlaatuista osaamista Meriklusteriohjelman tapaan.