Meriklusteri on valtakunnallinen osaamiskeskusohjelma
Meriklusteri on organisaatio, joka kokoaa yhteen kaikki mereen liittyvät toimialat. Suomen meriklusterilla tarkoitetaan useiden merellisten elinkeinojen muodostamaa verkottunutta kokonaisuutta. Siihen kuuluvat meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät toimialat niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Meriklusterin keskeisiä toimipaikkoja ovat satamat, telakat ja varustamot. Meriklusteri on osa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa. Sen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää meriteollisuuden sekä merenkulun kehitystä. Meriklusterin tärkeä tehtävä on rakentaa yhteistyöverkko eri yritysten välille ja sitä kautta vahvistaa innovatiivisuutta ja kehitystoimintaa. Meriklusteria voidaankin kutsua merellisten elinkeinojen muodostamaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa klusteriin kuuluvat yritykset ja muut toimijat ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa ja näin ollen hyödyntävät syntynyttä verkostoa.

Suomalaisten vahvuudeksi meriklusterin osalta on nostettu talviolosuhteiden erikoisosaaminen sekä korkea tekninen tietotaito. Suomi on myös merkittävä meriteollisuusmaa. Me suomalaiset voimme olla ylpeitä laivanrakennustaidoistamme sekä erityisesti erikoistumisestamme niin risteily- ja matkustajalaivojen kuin erilaisten erikoisalusten, kuten jäänmurtajien, rakentamiseen. Tällä hetkellä Suomessa on useita meriteknologian erikoisalojen johtavia yrityksiä, ja laivanrakennuksen saralla Suomen lasketaan olevan neljän johtavan maan joukossa.Meriklusteri edistää meriteollisuuden kehitystä 2

 

Ensimmäinen ”Suomen meriklusteri” -tutkimus
Suomessa tehdään runsaasti merenkulkualan tutkimusta. Pienimuotoisesti tutkimusta tehdään lähes kaikissa alan oppilaitoksissa ja laajemmin monissa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Vuonna 2003 Suomessa oli merielinkeinojen piirissä jo kauan kaivattu objektiivista selvitystä tämän talouselämän osa-alueen merkityksestä kansantaloudellemme. Verkostoitumisen puute oli tullut esille monesti myös keskusteluissa telakkatukien sisällön ja laajuuden yhteydessä. Merenkulkupolitiikasta yleisesti puhuttaessa voitiin todeta verkostoitumisen ja taloudellisen sekä yhteiskunnallisen vaikutuksen kuvaamisen olevan tarpeellista.

Tutkimusaloite lähti alun perin liikkeelle eri toimialojen yhteistyönä, mutta lopuksi sen muodolliseksi tilaajaksi ja toimeksiantajaksi nimettiin Meriteollisuusyhdistys ry. Itse tutkimustyön on tehnyt Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja -tutkimuskeskus yhteistyössä Etlatieto Oy:n kanssa.

Suomi on ottanut mallia naapurimaastaan Ruotsista meriklusteria laatiessaan, mutta on kuitenkin säilyttänyt oman, hieman erilaisen lähestymistavan asiaan. Ruotsalaisella meriklusterilla on yhteiskunnallinen lähestymismalli, jonka perustan luovat varustamot. Suomen oppien mukaan markkinoilla kilpailevat yritykset, eivät valtio tai kansantalous.

 

Lounais-Suomen meriklusteri
Meriklusterin merkitys on suuri Lounais-Suomessa. Lounais-Suomen meriklusteriin kuuluvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Ensimmäinen alueellinen meriklusteritutkimus valmistui vuonna 2006. Tutkimuksen päätarkoituksena oli päivittää Lounais-Suomen meriklusterin taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut sekä esittää tulokset. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimii noin 340 meriklusteriin kuuluvaa yritystä. Satakunnassa yrityksiä on noin 100 kappaletta ja loput ovat sijoittuneet Varsinais-Suomen alueelle. Meriklusteri-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 ylitti 4,3 miljardia euroa. Meriklusteri työllistää noin 5,4 % Varsinais-Suomen ja Satakunnan asukkaista. Koko Suomen meriklusterin osuudesta noin 30–40 % on keskittynyt Lounais-Suomeen.